Hanna Brus är i farten igen- förföljer elöverkänsliga barn

HannaBrus.Ltfa

Hanna Brus, en kiropraktiker på Dagens Medicin hur medicinskt trovärdig är hon?

Varför alls skriva om ett ämne Brus inte behärskar, inte kan och heller inte ens brytt sig om att läsa in sig på. Hon skriver i sitt blogginlägg på Dagens Medicin att elöverkänsliga barn  är rädda för el. För det fösta undrar man vilken kompetens hon har som kiropraktiker, att bedöma att barn är rädda för el. För det andra vad menar hon med el? Vet hon det själv?  Vet hon skillnad på 50 Hz och 2,5 GHz.

Vad är det denna vuxna människa vill, som frivilligt förföljer barn som strålskadats av den artificiella mikrovågsstrålningen i WiFi och i mobilsystemen i skolmiljön?  Har inte dessa barn det svårt nog ändå? Lider inte dessa barn tillräckligt ändå, utan måste de bli kränkta av  en okunnig kiropraktiker.

Eftersom den trådlösa mikrovågsstrålningen varken syns, hörs eller luktar kan barn inte bli rädda för den, eftersom de inte vet om att den finns. Barn blir sjuka, får medicinska störningar och skador av den artificiella mikrovågsstrålningen. Det är mer märkligt att bli sjuka av pollen och pälsdjur, dem är vi genetiskt anpassade till sedan begynnelsen. Men  flera miljarder högre mikrovågsstrålning som passerar genom kroppens vävnader har vi sannerligen ingen genetisk anpassning till.

Jag vill påpeka, att det knappt finns naturliga mikrovågor på jorden, att vi därför saknar biologisk anpassning till att genomstrålas av flera miljarder hög elektromagnetisk strålning inom frekvensområdet kring 2,5 GHz vars våglängder är 10 cm. Strålsäkerhetsmyndigheten skriver: Radiofrekvent strålning omfattar mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg.

Mer information om mikrovågor som Hanna Brus inte brytt sig om att läsa in sig på: Våglängden har även en antenneffekt på människan vilket står i SSI FFS 2002:3  5. ”Vid samtidig exponering för fält med olika frekvenser bör hänsyn tas till att fälten kan adderas till att ge en biologisk effekt av visst slag. Därvid görs separata bedömningar som avser nervretningar respektive termiska effekter i kroppen”.

FoA (nu FOI) FOA forskning 1978 antenneffekt skriver: ”Av särskilt intresse är emellertid de speciella antenneffekter som kan uppstå vid bestrålning. Ledande elektrolyter i nervceller kan t ex öka spänningsfallet över vissa nervmembran kraftigt och på samma sätt kan förhöjda spännings fall uppstå i synapsen, dvs i kontaktytorna mellan nervtrådar och nervändar. Här påverkas nervpulsen på olika sätt – fortplantas, blockeras osv”.

ICNIRP, Statement on the Guidelines for limiting exposure to time-varying Electric, Magnetic and Electromagnetic fields up to 300 GHz , vilket innebär att barn och organ från 1,3 meter och där under, absorberar 40 % mer strålning. Vi tål biologiskt enbart naturlig stråldos av 0,000 000 5 µW/m2 som sagt, med antenneffekten ökar stråldosen ytterligare med 40 % i barn och i våra organ. Denna kunskap tycks inte SSM ha, utan anser att vi skall tåla referensvärden, för militära ändamål, som enbart skyddar mot direkta effekter, alltså akut. SSM skriver: Referensvärdet är satt med god marginal till nivåer som ger påvisade direkta hälsoeffekter. Hur kan ett referensvärde vara satt med god marginal som inte skyddar civilbefolkningen mot långtidseffekter? Såg att de nu ändrat denna text till: ” Våra referensvärden är satta för att med god marginal skydda mot alla säkerställda hälsorisker.”

ICNIRP (International Commission on Non‐IonizingRadiation Protection) Publicerad: Healthphysics 82(4):540‐548;2002, skriver bland annat: ” Irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en person vid en viss effekt, bör betraktas som en potentiell hälsorisk”.  Här återfinns gruppen elöverkänsliga personer.

ICNIRP skriver vidare: Eftersom negativa konsekvenserna av NIR (mikrovågs-) exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande, krävs en balanserad bedömning innan man beslutar om vägledande exponering”.

I ICNIRP 2002 står det också att gränsvärdet inte skyddar barn, äldre och känsliga personer Men det känner tydligen inte SSM till, fast det är ICNIRP de hänvisar till gällande  referensvärdet.

Men i SSMs författningssamling 2008:18 står det fortfarande: ”De grundläggande begränsningarna är, enligt internationella rekommendationer, satta vid ungefär två procent av de nivåer vid vilka akuta biologiska effekter är vetenskapligt säkerställda.”

Det är nu inte första gången lobbyistgänget ”Vetenskap och Folkbildning” förföljer elöverkänsliga personer, men man känner äckel när de ger sig på elöverkänsliga barn som inte kan  försvara sig.  Brus skriver citat.

”Det värsta med historien är att det finns ett barn här som kanske inte mår bra, med föräldrar som kräver att barnet ska särbehandlas på ett totalt onödigt sätt. Eventuellt behöver barnet annan adekvat hjälp. Skolan torde till och med vara skyldiga att anmäla ärendet till Socialen då det inte är långsökt att barnet faktiskt far illa av den påhittade diagnosen. Får barnet till exempel leka med kompisar i icke elsanerade hem? Skolinspektionen sviker barnet helt genom att bete som att ”kunden alltid har rätt”. Var är Socialstyrelsen? Vad hade hänt om föräldrarna hävdat att skolan var hemsökt av onda andar, hade Skolinspektionen krävt att rektorn hämtade Ghostbusters? Ett inte helt otänkbart scenario för övrigt.”

Vad vill människan, jo hon vill skada barnen och deras mänskliga rättigheter, att slippa bli torterade av skolmiljöns WiFi-strålning. Hon vill genom att skapa misstroende mot dessa barn förstöra deras liv och hälsa. Vad är man för människa som förföljer miljöskadade personer som lider svårt av den artificiella mikrovågsstrålningen? Jag är själv bildskärmsskadad och elöverkänslig sedan 24 år. Jag  vet vad elöverkänslighet är efter 24 års erfarenhet. Jag vet att det är tortyr och ett stort fysiskt lidande.

Neurologiska symtom
– huvudvärk
– trötthet
– synrubbningar
– öronsus
– yrsel
– illamående
– kräkning
– buksmärta
– parestesier, pareser och andra känselrubbningar
– urinretention
– förvirring
– kramper
– medvetslöshet

Alla dessa symtom ovan har elöverkänsliga, eftersom det är en neurologisk skada. Denna symtombild får de med svår dykarsjuka, men läser man symtomen på stroke så har elöverkänsliga även dessa symtom. Oftast är de orienterat i ena kroppshalvan, vilket bekräftar att det är en skada .

Tecken på strokeanfall: ”Det känns som en svaghet i armen, eller både i armar och ben. Stickningar, domningar och försämring av balans och motorik är också vanligt. Samtidigt drabbas de delar av kroppen som styrs av den delen av hjärnan som får syrebrist av strokeanfallet. I vissa fall kan talsvårigheter, förmågan att orientera sig och sinnesintrycken störas av en stroke. Det kallas för perceptionsstörningar och kan yttra sig på flera sätt. De försämrade sinnesfunktionerna leder till att många känner sig illamående. Huvudvärk, dubbelseende och kräkningar är ganska vanliga. Medvetandegraden kan påverkas vid allvarligare fall av stroke.”

Återigen, så här skriver ICNIRP i: Healthphysics 82(4):540‐548;2002  Eftersom negativa konsekvenserna av NIR- (mikrovågs-) exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande, krävs en balanserad bedömning innan man beslutar om vägledande exponering”

Sedan man byggde ut mobiltelefonin och 3G har elöverkänslighet blivit ett världshälsoproblem och är en av de största orsakerna till sjukskrivningar enligt Örebro Landsting.  Dokument är från 2010 – 2011 Örebro Landsting Forskningsstrategi Elöverkänslighet, Utmattningssyndrom:  Andra exempel är utbrändhet, elöverkänslighet och kroniskt trötthetssyndrom. Patienterna söker inte sällan bot och lindring i alternativa behandlingsmodeller med varierande vetenskaplig grund.  – – – – –  Trots detta svarar dessa sjukdomar för en betydande del av samhällets kostnader för hälso-och sjukvård, sjukskrivning och sjukpensionering.

Man blir ALDRIG FRISK FRÅN ELÖVERKÄNSLIGHET. SKADAN ÄR BESTÅENDE! Fattar ni det, ni som förföljer dem som skadas av industrin artificiella mikrovågsstrålning. Efter att hört dessa sk Vetenskap och Folkbildning till leda, deras förvrängda verklighet, så hoppas jag innerligt att de blir elöverkänsliga hela högen, så man slipper höra deras evinnerliga tjat om vetenskapliga belägg, som de inte ens vet vilka vetenskapliga belägg de efterfrågar, samt påståenden om konspirationsteorier.

Enligt dem är varenda människa som tänker självständigt en konspirationsteoretiker och det innefattar miljöriskanalytiker, kriminologer, läkare, brottsutredare, forskare och liknande yrkesgrupper.  Alla  yrkesgrupper som ”lägger pussel” för att se sammanhang är enligt ”Vetenskap och Folkbildning” konspirationsteoretiker. Läs gärna ”Makten över folkvettet: Skeptiker i svensk offentlighet”

Hanna Brus fortsätter i Expressen att förfölja barn 14 maj 2016   ”Inga barn skall växa upp med rädsla för el skriver hon.”  Kan man inte ämnet man skriver om, finns det skäl att hålla tyst om man vill ha kvar sin trovärdighet. Att bli hyllad av VoF kan knappast vara någon högre merit. Det är mest tragiskt.

En historiks tillbakablick inom medicinen I början på 1950-talet började allt fler barn få astmaallergi som utlöstes av pälsdjur, gräs och pollen etc. Eftersom detta var naturliga faktorer i vår livsmiljö, ansåg dessa läkare och vuxna personer att barn inte kunde bli medicinskt sjuka av hundar och kattor etc. Experterna/vuxna slog därför fast att det var rädsla och att det var förväntningsfobi som utlöste anfallen, ja ren inbillning.

Till skillnad den osynliga mikrovågsstrålningen, så såg man ju djuren och även pollen fast de är små, så visst ett synintryck skulle mycket väl kunna utlösa rädsla. Men när det gäller mikrovågor, finns inget synintryck som kan utlösa en förväntningsfobi. Man blir ju sjuk även om det inte finns en elektronisk apparat som syns, som kan utlösa en förväntningsfobi. Det är först när man mäter efteråt, som man kan bekräfta, att det var hög strålning där man befann sig.

Tillbaka till astmabarnen på 1950-talet. Man tvingade därför dessa barn att umgås med hundar och katter för att bota dem från rädslan. Dessa empatilösa vuxna, precis som Hanna Brus, orsakade dessa barn stort lidande genom att trakassera astmasjuka barn. Hur många barn de tog livet av eller som de kränkte djupt är det väl ingen som vet. Jag har träffat en astmasjuk person som blev djupt kränkt och skadad för livet som barn, på grund av dessa empatilösa, grymma  vuxna i hans barndom, som Hanna Brus nu.

Nu fortsätter empatilösa vuxna som Brus som tillhör sekten Vetenskap och Folkbildning, att återigen förfölja barn som lider svårt, nu av den trådlösa tekniken,

”Vetenskap och Folkbildning”  inhyser även”Barnläkaren” Mats Reimer som även han”hängde ut” ett elöverkänsligt barn på sin blogg i Dagens Medicin, så att alla visste vem han menade. En läkare som bryter mot Hälso- och sjukvårdslagen och läkarnas etiska regler. Är han verkligen barnläkare? Inte vill han våra barn väl, i alla fall Mats Reimer förespråkar nämligen rent amfetamin till barn för att gynna sig själv ekonomiskt. ”Nu ger köpta forskare och läkemedelsbolaget Shire barnen i Sverige en kraftigt beroendeframkallande julklapp: det första helt rena amfetaminet, Vyvanse. I Sverige har den ”oberoende” kolumnisten i Dagens Medicin och barnläkaren Mats Reimer haft en avgörande roll i lanseringen. För att underlätta försäljningen har han fört en kampanj med temat: ”Skolhälsovård måste till stor del vara skolpsykiatri”  

Dessa VoF-skribenter på Dagens Medicin förföljer en patientgrupp, mobilindustrins mikrovågsskadade. Det är beklämmande att en läkare som Mats Reimer sänkt sig så lågt i sin läkarroll, att han missbrukar sin titel som läkare, att göra livet till ett helvete för sjuka och elöverkänsliga barn. Hanna Brus är bara en kiropraktiker, en tragisk nickedocka åt VoF.

Här en film om strålning där jag spelat in olika trådlösa signaler som fanns i en sängkammare i en lägenhet. Är det så konstigt om folk sover dåligt, med denna stress av mikrovågor i  hjärnan. Är du sömnlös?

Solveig Silverin, miljöingenjör

Hon fortsätter sin förföljelse på elöverkänsliga Här

Annonser
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Hanna Brus är i farten igen- förföljer elöverkänsliga barn

  1. Fantastiskt bra artikel. Har du försökt skicka in den till Expressen eller till tidningar öht? Det händer ju dock att vissa Mainstream tar in – även om kloakorganet Expressen knappast gör det.

    Gilla

  2. MArie Winqvist skriver:

    Tragisk nickedocka var rätta benämningen. Svårt att inte bli rasande på totalt okunniga människor som tar sig rätten att förtrycka och håna svårt utsatta människor, och som nu även ger sig på BARN !! Det är sådana som själva behöver hjälp för att skåda in i sitt inre för att finna ut vilka skador de har i sitt sinne. En normal balanserad person attackerar inte sin omgivning på detta sjuka sätt. Det finns en benämning inom juridiken : ”Bortom allt rimligt tvivel”. Är det troligt att 36 miljoner personer i Europa och 200 milj på planeten har drabbats av något som bara är total inbillning. Skulle inte tro det. Gå hem och skäms !!

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s